Splashzone Mar D'estang vfa_friends_7 Esprit Oase

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze algemene voorwaarden voor gebruik hebben tot doel om aan te geven onder welke voorwaarden het bedrijf Siblu France SAS, met een kapitaal van EUR 2 819 200.- en dat statutair gevestigd is op EUREOPARC – 10 av. Léonard de Vinci 33600 Pessac Frankrijk en ingeschreven is bij de RCS (KvK) van Bordeaux onder nummer 321 737 736, hierna te noemen ‘Siblu’ haar website www.siblu.nl ter beschikking stelt aan haar gebruikers. Iedereen die de website bezoekt en/of daar een boeking doet wordt als gebruiker beschouwd.

Voorwaarden voor toegang tot de site

Door door te gaan met het bezoek aan www.siblu.nl wordt de bezoeker geacht deze Algemene Voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd te hebben en verplicht hij zich deze te respecteren.

Verwijzing naar professionele gedragscode

Siblu heeft er formeel voor gekozen zich te conformeren aan de regels omtrent transparantie voor campings, zoals opgesteld door de Franse verenigingen de FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air) en de FFCC (Fédération Française de Camping et Caravaning).

Intellectueel eigendom

De internetsite www.siblu.nl en alle content die er te vinden is vallen onder de wet ter bescherming van intellectueel eigendom. Alle rechten ten aanzien van de site www.siblu.nl, het ontwerp, het intellectueel eigendomsrecht betreffende de teksten, tekstontwerp, grafisch- en audiovisueel ontwerp (inclusief foto’s), technisch ontwerp, HTML ontwerp en alle andere aan de geest ontsprongen werken en in meer algemene zin alle creaties die onder bescherming van intellectueel eigendom vallen, zoals foto’s, logo’s, lay-out, grafische kenmerken, structuur en ergonomie, de kleurcodes, lettertypes, grafische elementen, de grafische schermindeling, pagina lay-out, achtergronden en meer in algemene zin de gehele visuele identiteit, geluidselementen, merken en alle onderscheidende tekens behoren uitsluitend toe aan Siblu en worden door haar op rechtmatige wijze gebruikt.

Deze rechten behoren exclusief toe aan Siblu, voor de gehele wereld en voor de juridisch geldige duur van auteursrechten. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, hergebruiken of aanpassen van de site www.siblu.nl, als ook willekeurige gedeeltes van de inhoud, zoals hierboven vermeld, is verboden. De klant verplicht zich hoe dan ook te onthouden van gedrag dat Siblu schade kan berokkenen, nooit risico op verwarring te creëren over het eigendom van www.siblu.nl en om altijd duidelijk te laten zien dat hij geen commerciële banden heeft met Siblu.

Hyperlinks

De site www.siblu.nl kan links bevatten naar andere internetsites of bronnen van informatie die door sites van partners beheerd worden. Siblu aanvaard geen enkele aansprakelijkheid betreffende de beschikbaarheid en de inhoud van deze externe sites en is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclames, producten, diensten of welk ander aanbod dan ook op deze sites of externe bronnen.

Linken naar www.siblu.nl zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Siblu is verboden. Zonder deze toestemming kan een dergelijke link inbreuk maken op onze rechten en behoudt Siblu zich derhalve het recht voor om verwijdering van betreffende link te vragen.

Updates

Siblu behoudt zich het recht voor om de site www.siblu.nl en de inhoud ervan op elk willekeurig moment en zonder voorafgaande mededeling, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Het is aan de klant om regelmatig de site te bezoeken om te kijken of er veranderingen zijn.

Siblu doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die via de site www.siblu.nl toegankelijk is, correct is. Siblu doet er alles aan om te zorgen dat er geen fouten of verkeerde informatie op de site staat, het is echter niet mogelijk om te garanderen dat alle informatie altijd, op elk moment correct, compleet en up-to-date is. Derhalve, geeft Siblu geen garanties betreffende de inhoud van de site. Onder geen beding kan Siblu aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit het gebruik van de site.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden, het beroep op deze voorwaarden en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van of een aankoop op de site www.siblu.nl zijn onderworpen aan Franse wetgeving.

Bemiddeling

In geval van een geschil, verzoekt Siblu de klant zo snel mogelijk zijn of haar klacht te formuleren en per mail te sturen naar: info@siblu.nl.

Als professioneel bedrijf dat zich richt op consumenten, zijn wij sinds 1 januari 2016 verplicht om ons te houden aan de richtlijnen en wetgeving van 20 augustus en 30 oktober 2015 om je een effectieve manier van bemiddeling voor consumenten te garanderen en je de contact gegevens te verstrekken van de bemiddelaar tot wie je je kunt wenden in het geval van een geschil (zowel nationaal als grensoverschrijdend). Bemiddeling is een manier om geschillen met behulp van een tussenpartij, de bemiddelaar, in goed onderling overleg op te lossen. Uiteraard doen wij er alles aan om te vermijden dat er geschillen ontstaan en doen wij er, zoals we altijd gedaan hebben, alles aan om je vakantie op onze vakantieparken naar volle tevredenheid te laten verlopen!

Derhalve kun je in het geval van een geschil, nadat je een klacht ingediend hebt bij de klantenservice van Siblu en binnen een jaar na het indienen van deze klacht, beroep doen op een bemiddelaar voor consumenten door middel van het sturen van een aangetekende brief naar Siblu France.

Algemene voorwaarden gebruik website - versie 30 mei 2018

Wil je niks missen?

Ontvang onze aanbiedingen

Laat je inspireren

Laat je inspireren! Ontvang nieuwtjes, reistips en aanbiedingen van Siblu en wees als eerste op de hoogte!